عنوان قوانین و مقررات  
دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید
دانلود
قانون زمین شهری
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری – آخرین ویرایش به همراه رأی ابطال یک ماده‏ی آن
دانلود
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن با آخرین اصلاحات
دانلود
آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شھری و کیفیت عمران آن با آخرین اصلاحات
دانلود
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی
دانلود
قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
دانلود