عنوان قوانین و مقررات
سند برنامه ششم توسعه
دانلود
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1396-1400
دانلود
برنامه های ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
دانلود
پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال های 96 و 97
دانلود
نقشه کلان اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در وزارت راه و شهرسازی
دانلود
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
دانلود
قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴
دانلود