عنوان قوانین و مقررات
قانون ایجاد شهرهای جدید
دانلود
آیین نامۀ اجرایی اصلاحی قانون ایجاد شهرهای جدید
دانلود
اساسنامه ی شرکت عمران شهرهای جدید
دانلود