عنوان قوانین و مقررات
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
دانلود
لایحه مشارکت عمومی خصوصی
دانلود
چارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی خصوصی
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات بعدی آن
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی
دانلود
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان عربی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان چینی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان فرانسوی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان آلمانی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان ایتالیایی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان کره ای
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان روسی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان اسپانیولی
دانلود
قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به زبان ترکی
دانلود
قانون تجارت
دانلود
قانون برگزاری مناقصات با اصلاح ماده 3
دانلود
آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات
دانلود
آیین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شھرھای جدید
دانلود