مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان مزایده شرکت عمران شهر جدید ایوانکی 1398/03/20 1398/04/03
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید ایوان کی 1400/04/09 1400/04/16
آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آرشیو مشارکتی