عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان تامین نیروی کارگزاری نهضت ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید ایوانکی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 12/ 08 / 1401 ساعت 16.30 روز پنجشنبه 19/ 08 / 1401
آگهی فراخوان حفاظت اراضی و فیزیکی واقع در حریم شهر جدید ایوانکی سمنان ساعت 8 صبح روز دوشنبه 09/ 08 / 1401 ساعت 16.30 روز چهارشنبه 11/ 08 / 1401
آگهی فراخوان ( خدمات شهری )سالم سازی و نظافت شهری شهر جدید ایوان کی ساعت 8 صبح روز شنبه 30/ 07 / 1401 ساعت 16.30 روز شنبه 7/ 08 / 1401
آگهی فراخوان فضای سبز شهری در شهر جدید ایوان کی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 04/ 08 / 1401 ساعت 16.30 روز سه شنبه 10/ 08 / 1401
آگهی فراخوان تآمین وسایل نقلیه شهر جدید ایوانکی سمنان(سهامی خاص) ساعت 8 صبح روز شنبه 16 / 07 / 1401 ساعت 16.30 روز شنبه 23 / 07 / 1401