آقای مهندس رضا مومنی

مدیرعامل

اولین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوان کی

شماره تماس: ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳

ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir