آقای مهندس رضا مومنی

مدیرعامل

آقای مهندس رضا مومنی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی میباشد.

شماره تماس: ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳               ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای مهندس داود شرفیه

رئیس هیات مدیره

آقای مهندس داود شرفیه، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی میباشد.

شماره تماس:  ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳           ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای دکتر مسعود حاجی بگلو

عضو هیات مدیره

آقای دکتر مسعود حاجی بگلو، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوانکی میباشد.

شماره تماس:  ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳           ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل