1- تونل دسترسی به صنایع غرب و بندرشهیدرجایی

2- راه دسترسی به صنایع غرب و بندرشهیدرجایی

3- احداث بلوار ورودی شهر

4- راه اندازی درمانگاه شبانه روزی

5- احداث کلانتری