مجوز ساخت تعدادی واحد در قالب طرح ملی مسکن گرفته شده است زمان ثبت نام اطلاع رسانی میگردد.