فاصله از مسیر فعلی 45 ولی با راه اندازی مسیر دسترسی به بندر شهید رجایی مسیر نزدیکتر میشود.